fbpx

Handelsbetingelser

 

 1. Indledende bestemmelser

1.1 Følgende vilkår er gældende for køb af et medlemskab på Dentacare.dk. Ved din tilmelding hos Dentacare accepterer du derfor følgende vilkår, og du opfordres derfor til at læse følgende grundigt igennem.

 1. Om dentacare.dk

2.1 Dentacare.dk er en webbaseret formidlingstjeneste, der drives af Dentacare IVS, CVR-nr. 38 24 24 66, Thistedvej 81 B, 9400 Nørresundby, tlf.: +4528309908, e-mailadresse: info@dentacare.dk (herefter ”Dentacare”). Dentacare formidler kontakten mellem dig og tandlægeklinikken via en medlemskabsordning på hjemmesiden www.dentacare.dk. Medlemskabsordningen giver dig adgang til en række specificerede ydelser mod betaling af månedligt medlemskab i form af et medlemskab (herefter ”Medlemskab”). Samtidig kan du få rabat på andre ydelser og behandling hos tandlægen (herefter ”Frie Ydelser”).

2.2 Et medlemskab hos Dentacare kan opnås, såfremt du har et dansk sundhedskort (det gule sygesikringsbevis) med tilskud til tandlæge og tandbehandling ifølge sundhedsloven.

2.3 Medlemskaber hos Dentacare har en bindingsperiode på 6 måneder ved modtagelse af behandling, se nærmere i punkt 11.

2.4 Dentacare er alene formidler af den af tandlægeklinikken leverede behandling, som tilbydes gennem Dentacares forskellige Medlemskaber.

Dentacare kan derfor ikke gøres erstatningsansvarlig for skader, se nærmere punkt 14.

 1. Medlemskabsbetingelser

3.1 Et medlemskab kan købes via vores hjemmeside www.dentacare.dk.

3.2 Når du opretter et medlemskab hos Dentacare, skal du oplyse dit navn, din adresse, din e-mailadresse og dit telefonnummer. Endvidere skal Dentacare have oplysninger om, hvilket gyldigt betalingskort, der skal anvendes til brug for den månedlige betaling.

3.3 Ændringer i dine kontaktoplysninger eller betalingsoplysninger skal straks meddeles til Dentacare.

3.4 Det er dit ansvar, at Dentacare til enhver tid er i besiddelse af korrekte kontaktoplysninger og betalingsoplysninger.

3.5 Dit medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end dig eller overdrages til andre uden Dentacares samtykke.

3.6 Dit medlemskab har en bindingsperiode på 6 måneder ved modtagelse af behandling jf. pkt. 11.

3.7 Såfremt du opretter et Dentacare Basis-medlemskab, skal du kunne fremvise gyldigt ID ved fremmøde hos den valgte tandlægeklinik, der kan bekræfte din alder. Kan dokumentation for gyldig alder ikke fremvises, forpligtes du til at betale et medlemskab for det medlemskan, som svarer til din alder.

 1. Medlemskabsopstart og valg af tandlægeklinik

  Når du køber et medlemskab hos Dentacare, udøves medlemskabet som følger:

Step 1: Forbrugeren vælger et abonnement

Step 2: Forbrugeren indtaster betalingsoplysninger og gennemfører betalingen

Step 3: Dentacare lokaliserer en tandlægeklinik tættest muligt, på baggrund af det indtastede postnummer

Step 4: Dentacare hjælper Forbrugeren med at aftale første tandlægetid

Step 5: Gennemførelse af behandling af gratis ydelser som er inkluderet i medlemskabet samt 6 måneders binding efter modtaget behandling.

Step 6: Step: Evt. gennemførelse af yderligere behandling baseret på tandlægens sundhedsfaglige vurdering samt 6 måneders binding af valgte abonnement.

Step 7: Abonnementsbindingen udløber efter 6 måneder

Step 8: Såfremt forbrugeren abonnerer på en Dentacare Value abonnement, kan medlemskabet sættes i Dvale.

 1. Priser/Planer

5.1 De grundlæggende ydelser, som er inkluderet i dit abonnement, fremgår af beskrivelsen på www.dentacare.dk.

5.2 Dentacare har medlemskaber i 2 forskellige priskategorier (Abonnementer); Dentacare Value og Dentacare Basis. Dentacare udvider løbende og tilbyder herefter flere medlemskabsordninger, som vil fremgå af www.dentacare.dk

5.3 Priskategorierne er fastlagt af Dentacare, og beskrivelse heraf er tilgængelige via www.dentacare.dk

5.4 Abonnementspriser fastsættes med afsæt i honorartabeller for priser på tandplejeydelser fra Tandlægeforeningen samt Medlemskabets årlig rabatprocent og årlig behandlingssum.

5.5 Dentacare forbeholder sig retten til fremadrettet at ændre i vilkårene for abonnementsordningen hos Dentacare, herunder i medlemskabspriser, m.v. jf. regulering priserne for faste ydelser (honorartabellerne fra tandlægeforeningen). Du opfordres til altid at læse de gældende medlemskabsvilkår igennem ved tegning af nyt medlemskab hos Dentacare, som findes på www.dentacare.dk. Eventuelle prisændringer træder udelukkende i kraft ved abonnementer, der ikke er omfattet af en bindingsperiode.

5.6 Såfremt du ønsker at benytte dig af dit abonnements inkluderede rabattilbud samt behandlingssum aftales behandlingen direkte med den valgte tandlægeklinik. Egenbetalingen sker direkte ved tandlægeklinikken, se punkt 6. Eksempel: Hvis du har behov for en større fyldning af en tand, samt bedøvelse.

5.7 Såfremt den valgte tandlægeklinik vurderer, at det er nødvendigt at gennemføre en udvidet diagnostisk grundundersøgelse, i stedet for en diagnostisk grundundersøgelse, som er en gratis ydelse i abonnementet, gøres forbrugeren opmærksom herpå af tandlægen. Forbrugeren har altid mulighed for at afslå behandling foreslået af tandlægen. Såfremt forbrugeren ønsker at modtage en udvidet diagnostisk grundundersøgelse, lægges differencen til forbrugerens egenbetaling. Dette gør sig ikke gældende i Abonnementspakkerne: Dentacare Value Mini – Dentacare Value Mellem – Dentacare Value Stor. Se mere under medlemsvilkårene på www.dentacare.dk, hvor udvidet diagnostisk undersøgelse indgår som gratis ydelse.

 1. Frie Ydelser

6.1 Du får rabat på tilkøbte ydelser (Frie Ydelser), som ikke er inkluderet i det valgte abonnement. De tilbudte rabatter fastsættes af Dentacare i samarbejde med tandlægeklinikkerne og fremgår af www.dentacare.dk. Den rabat du får, fremgår af beskrivelsen af det abonnement du har, samt dit anciennitetsniveau.

6.2 Tilkøbte ydelser betales direkte til tandlægeklinikken minus din tilgængelige rabat, som er baseret på dit abonnement samt anciennitetsniveau.

6.3 Rabatten gælder kun ved tilkøb af Frie Ydelser, som leveres af den valgte tandlægeklinik, og ydes ikke på produkter m.v., som tandlægeklinikken måtte sælge, eller ydelser, som ydes af en anden tandlægeklinik end den valgte.

 1. Tidsbestilling

7.1 Ved køb af et medlemskab hos Dentacare forpligter du dig til at møde op til de behandlinger, som tandlægeklinikken indkalder dig til.

7.2 Hvis du ønsker at ændre en tildelt tid, skal dette meddeles direkte til tandlægeklinikken. Meddelelse herom skal ske senest 3 dage før den planlagte behandlingstid.

 1. Afbud og udeblivelse

  8.1 Afbud fra en aftalt tid som følge af sygdom skal ske hurtigst muligt direkte til tandlægeklinikken.

8.2 Udebliver du fra en aftalt behandling uden at melde afbud senest 2 timer før, opkræves du et udeblivelsesgebyr på kr. 267,00 pr. udeblivelse (2019). Gebyret reguleres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende honorartabel for priser på tandplejeydelser fra Tandlægeforeningen.

 1. Betaling af medlemskab

9.1 Et medlemskab hos Dentacare forudsætter, at du har angivet et gyldigt betalingskort VISA/MASTERCARD via vores hjemmeside.

9.2 Den første betaling sker ved din oprettelse af medlemskabsordningen. Når betalingen er modtaget, modtager du en kvittering pr. mail, som dokumenterer din oprettelse. Herefter vil betalingen for næste måneds medlemskab blive trukket på skæringsdatoen 1 måned efter den dato, hvor dit medlemskab blev oprettet. Du vil modtage en kvittering pr. e-mail, når vi har registreret oprettelsen. En faktura vil blive sendt til den oplyste e-mailadresse. Du vil ligeledes modtage en faktura pr. mail, når vi trækker din månedlige betaling.

9.3 Medlemskabsbetalingerne håndteres af den online betalingsplatform, Reepay ApS.

 1. Manglende betaling, rykkergebyr og genaktivering af medlemskab

10.1 Hvis betalingen for dit medlemskab på dit angivne betalingskort ikke kan gennemføres, spærres dit medlemskab.

10.2 Ved manglende betaling er Dentacare berettiget til at fremsende rykkerskrivelser og opkræve rykkergebyrer på kr. 100,00 for hver rykker. Efter afsendelse af 3 rykkerskrivelser, hver med 10 dages mellemrum, vil kravet blive sendt til inddrivelse hos tredjemand. Ved manglende betaling er Dentacare berettiget til at tillægge kravet rente i henhold til Renteloven med Nationalbankens officielle udlånsrente + 7% p.a. fra den dato, hvor betaling for medlemskab skulle være modtaget. Inddrivelse ved 3. part, sker for patientens regning.

10.3 Du kan genaktivere dit medlemskab ved at angive opdaterede betalingsoplysninger via vores
hjemmeside eller ved henvendelse til Dentacare via e-mail: info@dentacare.dk eller på telefon +45 2830 9908.

10.4 Uanset punkt er Dentacare berettiget til at hæve den indgåede aftale ved enhver betalingsmisligeholdelse uden yderligere varsel.

 1. Opsigelse/ophør

11.1 Et Medlemskab hos Dentacare løber indtil det opsiges.

11.2 Såfremt du modtager behandling af enten abonnementets gratis inkluderede ydelser eller yderligere behandling af Frie Ydelser, inkluderer dette 6 måneders binding af dit valgte abonnement. Bindingsperiode løber fra den måned du modtager behandlingen og 6 måneder frem.

11.3 Du kan opsige dit Dentacare-medlemskab såfremt du ikke er tilknyttet en bindingsperiode i forbindelse med behandling jf. punkt 11.2. Opsigelsen vil træde i kraft pr. næsten faktureringsdato uden for bindingsperiode.

11.4 Du kan opsige dit medlemskab ved at sende din opsigelse til info@dentacare.dk.

11.5 Ved væsentlig misligholdelse af medlemskabsvilkårene er begge parter berettigede til at hæve den indgåede aftale uden yderligere varsel. Ved væsentlig misligholdelse forstås blandt andet manglende eller for sen betaling.

 1. Fortrydelsesret

12.1 Du har 14 dages fortrydelsesret ved køb af dit medlemskab hos Dentacare. Fortrydelsesfristen regnes fra den dag, hvor du købte dit medlemskab.

12.2 Såfremt du modtager behandling hos en tandlægeklinik gennem Dentacare inden fortrydelsesfristen er udløbet, giver du dermed dit samtykke til, at din fortrydelsesret ophører, selvom de 14 dage endnu ikke er gået. Du kan derfor ikke fortryde dit medlemskab herefter.

12.3 Ved udnyttelse af fortrydelsesretten skal du rette henvendelse til Dentacare på tlf.: +45 28309908 eller via e-mail: info@dentacare.dk. Fortrydelsesretten er først godkendt når du har udfyldt, underskrevet og returneret Dentacares fortrydelsesattest, det bliver tilsendt i forbindelse med din henvendelse.

 1. Behandling af persondata

13.1 Dentacare registrerer kun de oplysninger, der er nødvendige for at kunne administrere dit medlemskab. Dentacare registrerer følgende almindelige personoplysninger om dig: Fornavn, efternavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og følgende følsomme personoplysninger: Fremsendte faktura fra tandlægen, der indeholder hvilken type af behandling du har modtaget, samt prisen herfra.

Oplysningerne anvendes ikke til andre formål end opfyldelse af den indgåede abonnementssaftale mellem dig og Dentacare. Dine oplysninger vil derfor ikke blive videresolgt til 3. part el. lign. Oplysningerne opbevares i 36 måneder efter dit abonnement ophører.

13.2 Dentacare har indgået aftale med Reepay ApS i forbindelse med modtagelse af betaling. Reepay ApS, CVR-nr. 32 09 79 01, håndterer dine betalingsoplysninger. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål end modtagelse af abonnementsbetaling.

13.3 Dentacare henviser i øvrigt til den valgte tandlægekliniks oplysninger om behandling af dine persondata, som kan findes direkte hos tandlægeklinikken.

13.4 Spørgsmål, henvendelser og klager vedrørende Dentacares behandling af dine personoplysninger skal ske til Dentacare på tlf.: +4528309908 eller via e-mail: info@dentacare.dk.

13.5 Klager over behandlingen af dine personoplysninger kan desuden ske til Datatilsynet, Borgergade
28, 5., 1300 København K.

 1. Ansvarsbegrænsning

14.1 Dentacare er alene formidler af kontakten mellem dig og tandlægeklinikken.

14.2 Dentacare fraskriver sig derfor ethvert ansvar for skader, som måtte indtræde i forbindelse med tandklinikkens behandling.

14.3 Skader skal anmeldes af dig selv direkte til dit eget forsikringsselskab og er Dentacare uvedkommende.

 1. Lovvalg og værneting

15.1 Køb af medlemskaber hos Dentacare er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister afgøres ved de danske domstole.

 1. Kontaktinformation

16.1 Har du spørgsmål til disse abonnementsvilkår, kan du altid kontakte vores supportafdeling på +4528309908 eller via e-mail: info@dentacare.dk alle hverdage mellem kl. 09.00 og 15.00.

© Dentacare IVS – Thistedvej 81 – 9400 Nørresundby – CVR: 38 24 24 66 – info@dentacare.dk

© All rights reserved / Alle rettigheder forbeholdt - Dentacare 2019